Skip to content
Afbeelding nieuwsbericht Jaarverslag

Koninklijke Heijmans: goed resultaat 2023; stevig fundament voor de toekomst

1 maart 2024, 07:15

Kernpunten

  • Omzet gestegen naar € 2,1 miljard inclusief vier maanden Van Wanrooij (2022: € 1,8 miljard; autonome groei: 10%)
  • Onderliggende EBITDA stijgt van € 126 miljoen naar € 147 miljoen (marge 6,9%, inclusief Van Wanrooij)
  • Netto resultaat 2023 op € 60 miljoen; Dividendvoorstel € 0,89 per aandeel (40% pay-out)
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,8 miljard (2022: € 2,4 miljard)
  • Solvabiliteit blijft na overname Van Wanrooij op robuust niveau van 29% (2022: 29%)
  • Netto schuld € 137 miljoen, op schema om in 2026weer een positieve netto kas positie te behalen
  • Verkoop woningen trekt aan vanaf vierde kwartaal 2023; Heijmans Vastgoed verkocht 1.803 woningen in heel 2023 (2022: 1.811)
  • Outlook 2024: omzet € 2,5 miljard in zicht met onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5%

Ton Hillen, CEO Heijmans

“Het afgelopen jaar was voor Heijmans in vele opzichten gedenkwaardig. De grootse viering van ons honderdjarige bestaan was een prachtige mijlpaal. Met trots en dankbaarheid hebben we het predicaat Koninklijk mogen toevoegen aan onze bedrijfsnaam. Dat is een kroon op ons werk, en op dat van vele generaties vóór ons. We hebben ons met passie en overtuiging ingespannen om in die 100 jaar de hand van Heijmans door heel het land zichtbaar te maken.

Als makers van de gezonde leefomgeving zijn we vastbesloten dat te blijven doen. Daarnaast was de overname van de ontwikkel- en bouwactiviteiten van Van Wanrooij een belangrijke mijlpaal in 2023. De marktomstandigheden waarin we deze acquisitie aankondigden waren best uitdagend, maar met de verder toenemende schaarste op de woningmarkt deden we deze transactie nadrukkelijk met het oog op de (middel)lange termijn. De eerste tekenen van herstel in de woningmarkt zien we reeds sinds het vierde kwartaal van 2023. Bij Heijmans Vastgoed resulteerde dit over heel 2023 in het aantal woningverkopen van 1.803, wat daarmee op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van 2022 is uitgekomen. Over heel 2023 hebben we samen met Van Wanrooij 2.579 woningen verkocht. Daarbij was de groeiende vraag naar grondgebonden woningen in buitenstedelijke locaties echt goed zichtbaar.

Ook in 2023 hadden wij goede en voorspelbare financiële resultaten, ondanks een dip in de woningmarkt die met name bij Vastgoed werd gevoeld. Bouw & Techniek en Infra compenseerden deze terugval in omzet ruimschoots. De toekomst zien we positief tegemoet met een stijgende orderportefeuille, waarbij in 2024 een jaaromzet van € 2,5 miljard in zicht komt. Onze vooruitzichten voor Bouw & Techniek en Infra blijven sterk. Met het reeds ingezette herstel van de woningmarkt, staan we met Vastgoed en Van Wanrooij met een totale grondportefeuille van circa 30.000 woningen uitstekend gesteld voor verdere resultaatsgroei.”

Veiligheid

Van oudsher zetten we ons bij Heijmans in om de veiligheid in de bouwsector blijvend te verhogen. Brede bewustwording hierover en een gedeeld gevoel van urgentie hebben de hoogste prioriteit. Op de zogeheten Safety Culture Ladder (SCL) hebben we inmiddels trede 4 (van de 5 in totaal) voor heel Heijmans bereikt, behoudens recent overgenomen bedrijven. Vanzelfsprekend zijn we hier trots op, maar het is niet voldoende. Het verkeersongeval met dodelijke afloop in 2023 op het combinatiewerk Gorinchem - Waardenburg (dijkversterking) heeft ons diep geraakt en ons eens te meer gewezen op de absolute noodzaak om de veiligheid te blijven verhogen. We vestigen daarom alle aandacht op het voorkomen van gevaarlijke situaties, waarbij de gedragscomponent, de aanscherping en de naleving van procedures centraal staat.

Duurzaamheid

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uiterst serieus. Verduurzamen speelt daarbinnen een leidende rol en maakt al enkele jaren integraal onderdeel uit van onze strategie en ons handelen. Dat is merkbaar in alle aspecten van ons werk. Ook in 2023 hebben we vooruitgang weten te boeken op de cruciale thema’s klimaat, circulariteit, biodiversiteit en natuurinclusief bouwen.

We willen voorop blijven lopen in de ‘groene transitie’, mededaarom hebben we in 2023 € 12 miljoen geïnvesteerd in Infra gerelateerd elektrisch materieel. We juichen het toe dat er binnen de aanbestedingsprincipes volgens de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) steeds meer aandacht is voor duurzaamheid. Dit is essentieel om de nodige investeringen in duurzaam bouwen ook economisch rendabel te maken. Daarnaast neemt het genereren van data in de gehele keten toe, zeker ook op alle duurzaamheidsaspecten. Die ontwikkeling vinden we bemoedigend en stelt ons mede in staat om onze duurzaamheidsambities te bereiken.

Het is onze ambitie om in 2030 geheel emissieloos te werken, dus zonder uitstoot van CO2 als bedoeld in scope 1 & 2. Dat is een behoorlijke opgave, die we niet alleen kunnen volbrengen. De beschikbaarheid van geëlektrificeerd bouwmaterieel is bijvoorbeeld nog ondermaats, waarbij ook de netcongestie een remmende factor is om verder te investeren. Wel staan we vooraan in de rij zodra er weer leveringen zijn, en zoeken we naar creatieve oplossingen om zelf materieel om te bouwen, te verduurzamen en op bouwplaatsen van laadcapaciteit te voorzien. Steeds meer klanten stellen terecht duurzaamheidseisen bij het laten uitvoeren van hun projecten.

Binnen onze werkterreinen hebben we direct te maken met de invloed van de mondiale klimaatverandering. Periodes van extreem wateroverschot wisselen af met toenemende droogte en verhitting. Vanzelfsprekend is dit van grote invloed op de bebouwde omgeving en de manier waarop we bouwen. We passen mogelijkheden toe om water op te vangen en op te slaan, zoals in Hart van Zuid in Rotterdam. Hiermee vindt een transformatie plaats van een versteende naar een adaptieve stad. Op dit cruciale terrein zoeken we bij voorkeur de samenwerking op, zie bijvoorbeeld onze recente aansluiting bij de WaterBank.

Outlook 2024

Heijmans kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Als centraal georganiseerde speler staat Heijmans uitstekend gepositioneerd om oplossingen te bieden voor de infra, bouw- en vastgoedontwikkelingsopgaven van vandaag en morgen. Door deze sterke positionering, in combinatie met gedegen risicomanagement en een gespreid portfolio, verwachten we beter te presteren dan de vooruitzichten voor de markt als geheel. Onze herijkte strategische koers zet nóg sterker in op het zoeken van de verbinding met opdrachtgevers om te komen tot oplossingen voor complexe maatschappelijke thema's.

Wij zijn 2024 gestart met een goed gevulde orderportefeuille, die net als voorgaande jaren groeide en kwalitatief gezien een solide basis biedt om onze rendementscriteria te behalen. In Bouw & Techniek en Infra is sprake van een stijgend aandeel ‘recurring business’ in beheer en onderhoud. De zichtbaarheid op omzet- en resultaatsontwikkeling voor 2024 is daarmee goed en in beide bedrijfsstromen verwachten we in 2024 verder door te kunnen groeien. Voor Heijmans Vastgoed en Van Wanrooij zijn we eveneens positief, want we hebben vertrouwen in de woningmarkt. Bewijs daarvoor zien we terug in de aantrekkende woningverkopen van de afgelopen vijf maanden, vooral in buitenstedelijke gebieden. Mede dankzij de acquisitie van Van Wanrooij staat Heijmans in de woningmarkt goed gesteld. De aantrekkende woningverkopen zullen naar verwachting met name resulteren in een gezonde groei in omzet en resultaat na 2024.

De omzetgroei zet in 2024 door, mede doordat Van Wanrooij voor het hele jaar meetelt in de cijfers, waarbij de € 2,5 miljard in zicht komt. Wij verwachten voor 2024 een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5%. Mede gesteund door Van Wanrooij, waar we in 2024 een onderliggende EBITDA bijdrage verwachten van € 30 tot € 50 miljoen nadat de impact van de purchase price allocation van ongeveer€ 20 miljoen is toegerekend.Bij de overname van Van Wanrooij hebben we aangegeven dat we verwachten ultimo 2026 weer een netto kas positie te hebben. In 2024 verwachten wij met een duidelijk positieve kasstroom een goede stap te kunnen maken in die richting. Daarnaast zetten wij voor 2024 in op een solvabiliteit groter dan dertig procent en een leverage ratio (netto schuld/onderliggende EBITDA) die ruim onder de 1,0 blijft.

Financiële agenda

2024 Activiteiten
1 maart Publicatie Jaarcijfers 2023
30 april Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V.
7 mei Q1 trading update
26 juli Publicatie halfjaarcijfers 2024
31 oktober Q3 trading update

Download hier het volledige persbericht inclusief resultaten en ontwikkelingen per segment

Neem contact met ons op