Skip to content
heijmans-bodemsanering-2.jpg
Tot in de bodem uitgezocht

Bodemsanering

In Nederland kennen we veel locaties waar de bodem verontreinigd is. Denk aan een oude bedrijfslocatie waar vroeger met chemische middelen werd gewerkt of een lekkende oude olietank. Maar ook verontreiniging door brand of andere bedrijfsongevallen. Als er een nieuwe bestemming voor de plek komt, brengt dit de nodige onzekerheid met zich mee over de aanpak, de kosten en de benodigde tijd om grond bouwrijp te maken.

Bodemsanering is lastige materie, onder andere door de verschillende vormen van bodemverontreiniging (grond/grondwater/waterbodem), de verschillende oorzaken en het grote aantal verschillende procedures voor meldingen en onderzoek. De specialisten van Heijmans kunnen door middel van een gedegen bodemonderzoek adviseren over het type verontreiniging, de risico’s, wanneer een bodemsanering noodzakelijk is en welke saneringstechnieken het best toegepast kunnen worden.

De bodemspecialisten van Heijmans geven duidelijkheid en zijn experts op het gebied van in-situ sanering, ex-situ sanering, PFAS sanering, SoSeal en grondwaterzuivering. Zij kunnen de bodem schoonmaken met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Onze toegevoegde waarde

  • Altijd maatwerk, maar wel efficiënt door het brede scala aan saneringstechnieken wat wij aanbieden.
  • Hinder beperkend saneren, voor een gezonde leefomgeving.
  • Alle expertises en materieel in eigen huis.

Bodemonderzoek en advies

In Nederland is de bodem op veel plaatsen verontreinigd. Dat betekent dat bij infrastructurele en andere bouwprojecten voor aanvang van bodemsanering altijd enige vorm van bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Zo’n onderzoek is aan te raden om te achterhalen of er sprake is van bodemverontreiniging op de betreffende locatie. Een bodemonderzoek begint met een vooronderzoek of historisch onderzoek, gevolgd door een verkennend bodemonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst vindt nog nader onderzoek plaats. Een bodemrisico analyse wordt vaak uitgevoerd bij het aanvragen van een milieuvergunning, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Heijmans geeft advies of er voldoende informatie over de bodem en bouwstoffen bekend is om tot uitvoering van het werk over te kunnen gaan.

Op basis van de vastgestelde (bodem)kwaliteit bepalen we of er zonder aanvullende maatregelen kan worden gestart of dat er nog aanvullende maatregelen benodigd zijn. Voor het werken in verontreinigde grond stelt Heijmans de saneringsplannen of BUS-meldingen op. Vervolgens dragen wij er zorg voor dat de werkzaamheden onder milieukundige begeleiding worden uitgevoerd.

Bij niet sterk verontreinigde grond beoordelen wij welke spelregels van toepassing zijn voor de betreffende bouwlocatie. Denk hierbij aan een bodembeheerplan, bodemkwaliteitskaart, grootschalige bodemtoepassing, immobiliseren, toepassen alternatieve bouwstoffen. Indien gewenst stellen wij een materiaalstromen-/ grondstromenplan op. Om de naleving te borgen draagt Heijmans zorg voor registratie van materiaalstromen.

Saneren van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. De Omgevingswet en onderliggende besluiten stellen daarom regels aan ZZS die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. Een voorbeeld hiervan zijn PFAS (Per- en polyFluor Alkyl Stoffen) die schadelijk zijn voor het milieu en bij hogere concentraties schadelijk zijn voor mensen. Door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten wordt verontreiniging met PFAS inmiddels teruggevonden in de bodem, het grondwater en in oppervlaktewater. Dit bedreigt direct onze leefomgeving, ons drinkwater en onze voedselvoorziening. De huidige wetgeving heeft grote impact op de verwerking van grond en bagger. Heijmans adviseert bedrijven en overheidsinstanties over het omgaan met en helpt bij de PFAS sanering en verwijderen van ZZS stoffen door middel van bodemsanering.

Wanneer bodemsanering nodig?

Is de bodem ernstig verontreinigd? En blijkt uit nader onderzoek dat er onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn voor mens, ecologie en verspreiding? Dan is sanering nodig. Bij een sanering moeten dan ten minste deze risico’s worden weggenomen. Het is niet altijd noodzakelijk dat de hele verontreiniging wordt weggenomen. Dat is mede afhankelijk van de huidige of toekomstige functie van de bodem, bijvoorbeeld bij een nieuwe woonwijk of een industrieterrein.

Saneringsplan

De saneringsaanpak hangt af van het type verontreiniging, met name of het een mobiele- of immobiele verontreiniging is. Daarnaast speelt mee of de verontreinigende stof vluchtig is. Er zijn grofweg twee type saneringsmethoden: verwijderen of isoleren, beheren en controleren van de verontreinigingsbron. Lees ook meer over in en ex-situ sanering. In een saneringsplan worden de saneringsdoelstellingen geformuleerd. Na goedkeuring van het saneringsplan door de overheid kan de gekozen saneringsmethode worden uitgevoerd. Van de sanering wordt een saneringsverslag opgesteld, waarna er geëvalueerd wordt. Is de sanering goed uitgevoerd en zijn er nog restverontreiniging aanwezig? In een nazorgplan staan de maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden om de situatie onder controle te houden zoals monitoring en actieve beheersmaatregelen.

Onze saneringsspecialisten

De bodem specialisten van Heijmans kunnen u van dienst zijn bij bodemonderzoek, saneringsplannen en de daadwerkelijke bodemsanering. Tevens adviseren wij u graag over alle civieltechnische, milieutechnische en veiligheidsaspecten die van de tenderfase t/m de onderhoudsfase voor een project noodzakelijk zijn. Wij denken graag in een vroeg stadium met u mee. Wilt u meer weten over bodemsanering bij uw project? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Neem contact met ons op